fbpx

無需招待那些懷疑你的人

2021-10-05T16:19:37+08:00

生活上總會遇到一啲懷疑你嘅人?? 「得唔得呀你」 「有冇可能呀」 「做唔做到呀」 「你咪試下囉」 你可能會覺得好煩好討厭? 或者甚至你會嘗試同佢爭辯 久而久之可能連自己都懷疑自己? ?‍♂️ STOP!!! ?‍♀️ 其實做咩要花心機去招呼人哋? 盡全力做好自己就係最好嘅證明啦? 係咪? ? Hi Monday ?‍♀️ 。。。。。。 🌹Be Stunning

無需招待那些懷疑你的人2021-10-05T16:19:37+08:00

你就是限量版 You are just the LIMITED EDITION

2021-10-05T16:23:57+08:00

好多時個案/學生都會問我同一個問題: 「我個人係咪好奇怪?」? 而我通常都會笑一笑,回應: 「人類本身就係最奇怪既生物」? 佢就會?「又係呀可」? 然後帶著?離開 。。。。。。 Many times my client would ask me the same question: "Am I a weird person to you?" ? All the time I would give a smile, reply: "Human beings are indeed the strangest creatures" ? They will ? "Oh yes indeed" ? and leave with ? 。。。。。。 🌹 Be Stunning

你就是限量版 You are just the LIMITED EDITION2021-10-05T16:23:57+08:00
傲薔專業學院 Stunning Logo SQ-250TPW
Go to Top